Avtalsvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på PT-BOXEN Vänersborg AB (”Företaget”) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Om du är mellan 11–15 år tränar du med målsman. Undantaget kurser eller fysträning för barn- och ungdomsgrupper då personal på Företaget är ansvarig.

Distansavtalslagen

Företaget följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Företaget om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos Företaget. Kunden är skyldig att stanna hemma om symptom på förkylning eller annan sjukdom börjat kännas vid.

3. Trivselregler, träningsföreskrifter och bokning/avbokning.

Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. För säker träning bör Kund följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Företagets personal.

TRIVSELREGLER

Som medlem hos PT-BOXEN respekterar du, och tar hänsyn, till dina medtränande.
Du undviker att passera eller vara i vägen för medlemmar som gör tunga lyft, då bristande fokus hos den som lyfter kan innebära skada, både för dig och den som skall lyfta.

Vi hjälps åt så att alla får den plats och det material de behöver.

Tränande på Open Gym förlagd parallellt med gruppträning skall ta hänsyn till när coach håller genomgångar.
Du rengör och återställer samtliga redskap efter avslutat träningspass och du använder PT-BOXEN´s material med hänsyn till att det ska hålla så länge som möjligt.

Du peppar och pushar dina medtränande till att genomföra utmaningarna ni går till mötes.

Väskor och andra tillhörigheter som medtas in i träningslokalen placeras på angiven hylla.

AVBOKNING TRÄNING

Avbokning av gruppträning skall ske senast 2 timmar innan passtart. 
Avbokning av Open Gym kan ske fram till bokad tids start.

Vid utebliven avbokning debiteras 40 kr.

PERSONLIG TRÄNING

Avtal och betalning mellan kund och Personlig tränare sker mellan parterna.

Avbokning/ombokning av PT-pass ska ske mer än 24h innan inbokad tid. Vid avbokning/ombokning inom 24h debiteras kund halva kostnaden för träningstillfället. Vid missad träning debiteras kund hela beloppet.

4. Medlemskap, avtalstid och regler vid uppsägning

Företaget erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare med löpande månadsbetalning tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga medlemskap är personliga. Löpande månadsmedlemskap har 2 månaders uppsägningstid. Uppsägningstid räknas från närmast kommande dragning.

OPEN GYM, 600 kr/ månad
Medlemskapet inkluderar samtliga av våra Open Gym-tider.
Gruppträning: +50 kr/ genomfört pass.
Avtalet löper månadsvis. 2 månaders uppsägningstid.

NO LIMITS – DAYTIME, 500 kr/ månad
Medlemskapet inkluderar samtliga Open gym-tider och pass förlagda mellan kl. 06.00 – 15.00 på vardagar.
Avtalet löper månadsvis. 2 månaders uppsägningstid.

NO LIMITS, 750 kr/ månad
Medlemskapet inkluderar samtliga Open Gym-tider och All vår gruppträning.
Avtalet löper månadsvis. 2 månaders uppsägningstid.

10-KORT, 1050 kr

Medlemskapet inkluderar All vår gruppträning.
10-kortet är personligt och har en giltighetstid på 6 månader. Gäller från det datum som kund tecknat medlemskapet, eller från det datum som kund och ansvarig på PT-BOXEN kommit överens om.

1-GÅNGSTRÄNING, 135kr

Gäller vid gruppträning för 1 träningstillfälle.

5. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor har ansvarig på Företaget rätt att stänga av Kunden från träning tills betalning sker.

6. Prisändringar

Företaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

Kund ska underrättas prisjusteringen innan den träder i kraft.

7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via betalkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad, undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Företaget en påminnelse på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsen inom den angivna betalningsfristen så stängs medlemmen av.

För PT-kunder har Företaget rätt att efter utebliven betalning av påminnelsefaktura skicka ärendet vidare till inkasso. Företaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp inkommit till Företaget. Om Företaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Företaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på Företaget har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informeras om uppsägning på anläggningen.

Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp och har 2 månaders uppsägningstid.

Om kunden missköter sig och inte följer gällande trivselregler skall kunden skriftligen få en varning och möjlighet att förbättra sitt beteende. Om kunden trots varning fortfarande missköter sig har Företaget rätt att säga upp kundens medlemskap med omedelbar verkan.

9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall själv justera eller meddela ansvarig på Företaget om ändring sker av personfakta såsom namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Företaget ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Företaget ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Företaget innehar besöksförsäkring för kunds räkning men det är varje besökares ansvar att föregå med gott exempel, ta hänsyn och inte utsätta någon annan person för risker som kan innebära olycka eller skada.

11. Praktiska ändringar

Företaget förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass från vecka till vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Företagets hemsida.

12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Företaget behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet betalkort på begäran av betalningsmottagaren, PT-BOXEN Vänersborg AB, för överföring till denne.

14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna, är kunden solidariskt betalningsansvarig. Uteblir betalningar har Företaget rätt att avsluta gällande medlemskap.

Om målsman är ansvarig gäller dennes uppsägning enligt punkt 4.

15. Doping

Företaget ingår i samarbetet 100% Ren Hårdträning. Företaget förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning från Företaget. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.