1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på PT-BOXEN Vänersborg (”Företaget”) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Om du är mellan 11-15 år tränar du med målsman. Undantaget kurser eller fysträning för barn- och ungdomsgrupper då personal på Företaget är ansvarig.

Distansavtalslagen

Företaget följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Företaget om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna hos Företaget.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Företagets personal varje gång kunden besöker Företaget. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Företagets personal.

4. Avtalstid och uppsägning

Företaget erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare med löpande månadsbetalning tills kunden säger upp medlemskapet.

Uppsägning av medlemskap med löpande månadsdebitering skall ske minst 20 dagar innan kommande betalning.

OPEN GYM

Medlemskapet kostar 400 kr (+ 50 kr/pass vid deltagande av gruppträning) och har ingen bindningstid. Avtalet löper månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Regler vid uppsägning gäller för ”Open Gym”

Medlemskapet kostar 400 kr/ månad och debiteras månadsvis i förskott, + 50 kr per träningstillfälle (debiteras samma dag, eller dagen efter genomförd aktivitet).

Open Gym inkluderar tillgång till träningslokalen under angivna öppettider (”Open Gym”) samt ger fritt antal träningspass/månad till en kostnad av 50 kr per pass.

NO LIMITS

Medlemskapet kostar 630 kr/månad och har ingen bindningstid. Avtalet löper månadsvis tills kund säger upp avtalet. Regler vid uppsägning gäller för ”No Limits”.

No Limits ger kunden tillgång till PT-BOXENs gruppträning och öppettider (”open gym”) utan extra debitering.

Kunden som innehar medlemskapet ”No Limits” ska följa PT-BOXENs boknings- och avbokningsregler, i annat fall debiteras kunden enligt nedan.

10-KORT

10-kort kostar 850 kr och är personligt. Klipp från detta kort dras vid träning på bokad aktivitet (”open gym” samt vid gruppträningspass). 10-kortet är giltigt i 6 månader från det datum kund tecknat kortet, eller från det datum som kund och ansvarig på PT-BOXEN Vänersborg kommit överens om.

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle sker senast 2 timmar innan passstart. Vid utebliven avbokning debiteras 40 kr utan hänsyn till platsåtgång på det pass som missats.

Personlig träning (PT)

Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt eller enligt överenskommen delbetalning. Nyttjande av träningstillfällen sker vid avtalad tid med coach/tränare.

Avbokning/ombokning av PT-pass ska ske mer än 24h innan inbokad tid. Vid avbokning/ombokning inom 24h debiteras kund halva kostnaden för träningstillfället. Vid missad träning debiteras kund hela beloppet för den missade PT-timmen.

5. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor har ansvarig på Företaget rätt att stänga av Kunden från träning tills betalning sker.

6. Prisändringar

Företaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista. Kunden ska underrättas prisjusteringen innan den träder i kraft.

7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via betalkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Företaget en påminnelse på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsen inom den angivna betalningsfristen så stängs medlemmen av. För PT-kunder har Företaget rätt att efter utebliven betalning av påminnelsefaktura skicka ärendet vidare till inkasso. Företaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivna belopp inkommit till Företaget. Om Företaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Företaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på Företaget har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informeras om uppsägning på anläggningen.

Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall meddela ansvarig på Företaget om ändring sker av personfakta såsom namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Företaget ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Företaget ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

PT-BOXEN Vänersborg innehar besöksförsäkring för kunds räkning men det är varje besökares ansvar att föregå med gott exempel, ta hänsyn och inte utsätta någon annan person för risker som kan innebära olycka eller skada.

11. Praktiska ändringar

PT-BOXEN Vänersborg förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass från vecka till vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via PT-BOXENs hemsida.

12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. PT-BOXEN behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet betalkort på begäran av betalningsmottagaren, PT-BOXEN Vänersborg, för överföring till denne.

14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna, är kunden solidariskt betalningsansvarig.

15. Doping

Företaget ingår i samarbetet 100% Ren Hårdträning. Företaget förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning från Företaget. Ingen återbetalning sker. RF´s dopinglista ligger till grund.